(1)
Tavares, N. N.; Miranda , D. A. Capa. RLR 2023, 3, 1.